Ý nghĩa các loại thử nghiệm trong độc học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 5 loại thử nghiệm được quy định tùy theo từng nhu cầu khác nhau, nguyên gốc chúng được quy định để làm thử nghiệm đối với cá nhưng chúng có thể được áp dụng dễ dàng đối với các loại động vật khác trong hệ sinh thái thủy sinh hay hệ sinh thái trên cạn,5 loại thử nghiệm được quy định để:Sơ bộ kiểm tra độc tính của hóa chất;Quan trắc độc tính sự phát tán ô nhiễm của chất thải hay của các nơi chôn chất thải;Quan trắc chất lượng môi trường với các mục đích về luật pháp;Đánh giá độ nhạy của môi trường tự nhiên đối với các chất hóa học;Nghiên cứu để thiết lập tiêu chuẩn môi trường.
Trả lời
Có 5 loại thử nghiệm được quy định tùy theo từng nhu cầu khác nhau, nguyên gốc chúng được quy định để làm thử nghiệm đối với cá nhưng chúng có thể được áp dụng dễ dàng đối với các loại động vật khác trong hệ sinh thái thủy sinh hay hệ sinh thái trên cạn,5 loại thử nghiệm được quy định để:Sơ bộ kiểm tra độc tính của hóa chất;Quan trắc độc tính sự phát tán ô nhiễm của chất thải hay của các nơi chôn chất thải;Quan trắc chất lượng môi trường với các mục đích về luật pháp;Đánh giá độ nhạy của môi trường tự nhiên đối với các chất hóa học;Nghiên cứu để thiết lập tiêu chuẩn môi trường.