1. Phát triển sản phẩm

Youtube trending đang hiển thị trend của khoảng thời gian nào ?


Từ khóa: Phát triển sản phẩm

Theo em biết thì các video hiển thị ở mục Youtube Trending hiển thị trend ở thời điểm hiện tại, list này được cập nhật 15 phút một lần. Sau mỗi 15 phút các video có thể lên xuống rank hoặc giữ nguyên, hoặc có video mới xuất hiện dựa trên một số các tiêu chí như:

  • Lượt xem (view count)
  • Tốc độ tăng trưởng lượt xem (rate of growth in views)
  • Nguồn gốc lượt view (cả trong và ngoài Youtube)
  • Thời gian đăng của video

Trả lời

Theo em biết thì các video hiển thị ở mục Youtube Trending hiển thị trend ở thời điểm hiện tại, list này được cập nhật 15 phút một lần. Sau mỗi 15 phút các video có thể lên xuống rank hoặc giữ nguyên, hoặc có video mới xuất hiện dựa trên một số các tiêu chí như:

  • Lượt xem (view count)
  • Tốc độ tăng trưởng lượt xem (rate of growth in views)
  • Nguồn gốc lượt view (cả trong và ngoài Youtube)
  • Thời gian đăng của video