Avatar user Trung Thanh Nguyen

Trung Thanh Nguyen

Sinh viên CNTT, lĩnh vực AI, ML, Deep learning, Web, ...Đam mê Lịch Sử, Văn Học