1. Sách

[ Hồng lâu mộng ] Giữa Bảo Thoa và Đại Ngọc , bạn thích ai hơn ?

Từ khóa: Sách

Mình thích Lâm Đại Ngọc hơn.

Trả lời

Mình thích Lâm Đại Ngọc hơn.