Ảnh hưởng của Phật giáo tới Nhật Bản?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

phật giáo

,

nhật bản

,

tôn giáo

1. Đặc điểm: - Tính dân tộc: Dù là tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng qua quá trình bản địa hóa, nhất là do sự kết hợp với Thần Đạo, đã trở thành một tôn giáo đặc trưng Nhật Bản và mang tinh thần Nhật Bản. - Tính đại chúng và phổ biến. 2 tông phái phổ biến nhất là Thiên Thai Tông và Nhật Liên Tông đều có cách tu hành đơn giản, ai cũng làm theo được. - Không bài trừ Thần Đạo mà tồn tại hòa hợp và song song với Thần Đạo 2. Vai trò, vị trí: - Chỗ dựa tinh thần to lớn của người Nhật - Làm tiền đề cho “tinh thần Nhật Bản” 3. Ảnh hưởng, biểu hiện - Văn hóa: Trà Đạo, Hoa Đạo,... - Nghi lễ, lễ hội: Obon (Xá tội vong nhân), tang lễ,... - Nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật biểu diễn,... - Tinh thần Nhật Bản 4. Xu hướng: - Chịu tác động xấu từ quá trình hiện đại hóa - Nhưng vẫn là một trong những tôn giáo chủ đạo của Nhật Bản
Trả lời
1. Đặc điểm: - Tính dân tộc: Dù là tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng qua quá trình bản địa hóa, nhất là do sự kết hợp với Thần Đạo, đã trở thành một tôn giáo đặc trưng Nhật Bản và mang tinh thần Nhật Bản. - Tính đại chúng và phổ biến. 2 tông phái phổ biến nhất là Thiên Thai Tông và Nhật Liên Tông đều có cách tu hành đơn giản, ai cũng làm theo được. - Không bài trừ Thần Đạo mà tồn tại hòa hợp và song song với Thần Đạo 2. Vai trò, vị trí: - Chỗ dựa tinh thần to lớn của người Nhật - Làm tiền đề cho “tinh thần Nhật Bản” 3. Ảnh hưởng, biểu hiện - Văn hóa: Trà Đạo, Hoa Đạo,... - Nghi lễ, lễ hội: Obon (Xá tội vong nhân), tang lễ,... - Nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật biểu diễn,... - Tinh thần Nhật Bản 4. Xu hướng: - Chịu tác động xấu từ quá trình hiện đại hóa - Nhưng vẫn là một trong những tôn giáo chủ đạo của Nhật Bản