Bản chất của ngôn ngữ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu có bản chất tín hiệu.
Trả lời
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu có bản chất tín hiệu.