Bản chất của tự sát?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Bản chất của tự sát là thoát ra khỏi sự đau khổ của tâm trí.

Trả lời

Bản chất của tự sát là thoát ra khỏi sự đau khổ của tâm trí.