1. Lịch sử

Bạn có biết ai là người Việt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ?

Từ khóa: hoa kỳ, người việt, lịch sử

Ông là Trần Trọng Khiêm quê Phú Thọ

Trả lời

Ông là Trần Trọng Khiêm quê Phú Thọ

Bùi Viện
Trần trọng kiêm