Bạn có hay cho tiền những người ăn xin ở trên đường không?

Từ khóa: cho tiền, ăn xin, Phong cách sống

Việc cho tiền này cũng rất tùy trường hợp: Có những người thì nếu là người ăn xin thật nên chia sẻ giúp họ, còn người nhìn có vẻ giả và khỏe mạnh thì nên xem xét vấn đề này. Bạn cho là ở tấm lòng của bạn đối với người đó

Trả lời

Việc cho tiền này cũng rất tùy trường hợp: Có những người thì nếu là người ăn xin thật nên chia sẻ giúp họ, còn người nhìn có vẻ giả và khỏe mạnh thì nên xem xét vấn đề này. Bạn cho là ở tấm lòng của bạn đối với người đó