Bạn hiểu như thế nào về câu: tiền bạc không mua được sức khỏe?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Sức khỏe là thứ vô giá, nếu để mất nó rồi thì sẽ không thể lấy lại được cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa.
Trả lời
Sức khỏe là thứ vô giá, nếu để mất nó rồi thì sẽ không thể lấy lại được cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa.