Bạn nghĩ sao về việc đàn ông thường có tâm lý hưởng thụ, quyền lực khi giàu đổi bạn, sang đổi vợ?

  1. Tâm lý học

  2. Giới tính

Từ khóa: 

giàu đổi bạn sang đổi vợ

,

tâm lý học

,

giới tính

Thớt thấy quyền lực chứ tôi chỉ thấy sự phụ bạc, vô tình của người đàn ông

Trả lời

Thớt thấy quyền lực chứ tôi chỉ thấy sự phụ bạc, vô tình của người đàn ông