Bảng chữ cái Tiếng Anh có bao nhiêu chữ cái ? Bao nhiêu nguyên âm và phụ âm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

bảng chữ cái Tiếng Anh gồm 26 chữ cái, trong đó: - 5 chữ cái nguyên âm: A, E, I, O, U -còn lại là các phụ âm -Trong 44 âm tiết có 20 nguyên âm gồm 12 nguyên âm đơn (single vowels sounds), 8 nguyên âm đôi (dipthongs) và 24 phụ âm (consonants)
Trả lời
bảng chữ cái Tiếng Anh gồm 26 chữ cái, trong đó: - 5 chữ cái nguyên âm: A, E, I, O, U -còn lại là các phụ âm -Trong 44 âm tiết có 20 nguyên âm gồm 12 nguyên âm đơn (single vowels sounds), 8 nguyên âm đôi (dipthongs) và 24 phụ âm (consonants)