Bất cập trong việc hiểu chữ Hán bắt đầu từ đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những bất cập trong việc hiểu chữ Hán và chữ Nôm, chung qui lại trước, nay chưa có những định hướng chuẩn cho việc giáo dục có tính phổ cập, rộng rãi, ở các cấp độ khác nhau. Mặt khác, khi đề cập đến hai loại hình văn tự Hán - Nôm mới chỉ dừng lại trong phạm vi giới thuyết khái quát, chưa tương xứng với vị trí và tầm quan trọng của chúng. Đặc biệt, văn hóa Hán Nôm ít được thấm nhuần và am hiểu đúng những gì mà bản thân hai hình thức văn tự phản ánh, qua nhiều thể loại văn bản khác nhau, cũng như thông qua ngôn ngữ giao tiếp trong đời sống xã hội.
Trả lời
Những bất cập trong việc hiểu chữ Hán và chữ Nôm, chung qui lại trước, nay chưa có những định hướng chuẩn cho việc giáo dục có tính phổ cập, rộng rãi, ở các cấp độ khác nhau. Mặt khác, khi đề cập đến hai loại hình văn tự Hán - Nôm mới chỉ dừng lại trong phạm vi giới thuyết khái quát, chưa tương xứng với vị trí và tầm quan trọng của chúng. Đặc biệt, văn hóa Hán Nôm ít được thấm nhuần và am hiểu đúng những gì mà bản thân hai hình thức văn tự phản ánh, qua nhiều thể loại văn bản khác nhau, cũng như thông qua ngôn ngữ giao tiếp trong đời sống xã hội.