Các nguyên tắc chủ yếu phân chia cấu trúc của khí quyển theo chiều thẳng đứng.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

4 nguyên tắc chủ yếu phân chia cấu trúc khí quyển theo chiều thẳng đứng • Phân chia theo profile thẳng đứng của nhiệt độ • Phân lớp theo thành phần không khí • Phân lớp dựa vào đặc trưng mặt đệm • Phân chia dựa vào đặc trưng của dòng khí
Trả lời
4 nguyên tắc chủ yếu phân chia cấu trúc khí quyển theo chiều thẳng đứng • Phân chia theo profile thẳng đứng của nhiệt độ • Phân lớp theo thành phần không khí • Phân lớp dựa vào đặc trưng mặt đệm • Phân chia dựa vào đặc trưng của dòng khí