1. Công nghệ thông tin

Cách mạng công nghệ 4.0 là gì!?

1_wG9UTpec7k0gmqGW2mzAww
Từ khóa: công nghệ thông tin

Nếu bạn là người tìm hiểu nghiêm túc, thì xin hãy bỏ qua những thứ tào lao mà nhiều người nói, để tập trung vào cái bản chất thôi...

Nói ngay là KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

Thế giới chỉ có Cách mạng công nghiệp 4.0, tức là cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 trong lịch sử nhân loại, nhưng được cách điệu lên và thêm "chấm không" vào mà thôi.

Không có công nghệ 4.0, thanh niên 4.0,... Tất cả đều tào lao hết. 😂😂

Trả lời

Nếu bạn là người tìm hiểu nghiêm túc, thì xin hãy bỏ qua những thứ tào lao mà nhiều người nói, để tập trung vào cái bản chất thôi...

Nói ngay là KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

Thế giới chỉ có Cách mạng công nghiệp 4.0, tức là cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 trong lịch sử nhân loại, nhưng được cách điệu lên và thêm "chấm không" vào mà thôi.

Không có công nghệ 4.0, thanh niên 4.0,... Tất cả đều tào lao hết. 😂😂

Đó là sự liên kết giữa thế giới thực và ảo
CM cong nghiệp 4.0 hay codn gọi là cuộc cách mạng lần thứ 4 trên thế giớ , đang diễn ra tại nhiều nước phát triển.