Cách thay đổi nội dung bài viết đã chạy quảng cáo?

  1. Marketing

Mình không đổi được nội dung bài đang chạy quảng cáo

Có ai biết cách chỉ mình với

Từ khóa: 

marketing

Bước 1:Vào trình quảng cáo trên Facebook đang quản lý các bài viết quảng cáo.

Bước 2: Xóa hoặc chuyển quảng cáo mới

Tại bước này khi đã vào được giao diện quảng cáo ta có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

Phương án 1: Xóa chiến dịch quảng cáo.

Phương án 2: Chuyển qua bài viết quảng cáo khác

Bước 3:

Chỉnh sửa bài viết quảng cáo của bạn.

Tiến hành quảng cáo bài viết đã chỉnh sửa

Sau tiến hành chỉnh sửa bài viết bạn bắt đầu lại hoặc chuyển về chiến dịch muốn chạy tùy theo 1 trong 2 phương án mình đã đề cập ở trên.

Trả lời

Bước 1:Vào trình quảng cáo trên Facebook đang quản lý các bài viết quảng cáo.

Bước 2: Xóa hoặc chuyển quảng cáo mới

Tại bước này khi đã vào được giao diện quảng cáo ta có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

Phương án 1: Xóa chiến dịch quảng cáo.

Phương án 2: Chuyển qua bài viết quảng cáo khác

Bước 3:

Chỉnh sửa bài viết quảng cáo của bạn.

Tiến hành quảng cáo bài viết đã chỉnh sửa

Sau tiến hành chỉnh sửa bài viết bạn bắt đầu lại hoặc chuyển về chiến dịch muốn chạy tùy theo 1 trong 2 phương án mình đã đề cập ở trên.