Câu nói: “Yêu em anh không theo chủ nghĩa duy vật” có nghĩa là gì?

  1. Tư duy

Từ khóa: 

tư duy

Chắc là không duy vật -> duy tâm
Mà tâm là trái tim
-> yêu em anh yêu bằng con tim chăng ?
Trả lời
Chắc là không duy vật -> duy tâm
Mà tâm là trái tim
-> yêu em anh yêu bằng con tim chăng ?