Cấu tạo địa chất là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cấu tạo địa chất là đặc điểm hình thái trong đá, bao gồm một sự sắp đặt địa chất của các mặt, đường, hoặc thể địa chất trong vỏ Trái Đất có thể nhận dạng và mô tả được. Chúng là một hợp phần cấu thành nên thể địa chất, có thể được hình thành đồng thời với quá trình lắng đọng vật liệu, quá trình thành đá hoặc các quá trình địa chất diễn ra sau khi thể địa chất đã hình thành.
Trả lời
Cấu tạo địa chất là đặc điểm hình thái trong đá, bao gồm một sự sắp đặt địa chất của các mặt, đường, hoặc thể địa chất trong vỏ Trái Đất có thể nhận dạng và mô tả được. Chúng là một hợp phần cấu thành nên thể địa chất, có thể được hình thành đồng thời với quá trình lắng đọng vật liệu, quá trình thành đá hoặc các quá trình địa chất diễn ra sau khi thể địa chất đã hình thành.