Chất lượng dân số là gì?

  1. Xã hội

Chất lượng dân số là gì? Và hãy đưa ra những biện pháp để cải thiện chất lượng dân số của nước ta ??

Từ khóa: 

dân số

,

phát triển dân số

,

xã hội

Chất lượng dân số có thể đến từ nhiều khía cạnh, như bây giờ thì chúng ta đang xét theo trình độ học vấn: 12/12, Đại học hay Cao học... đây cũng là một cách phổ biến để xếp hạng. Hay có thể xét tới thu nhập bình quân đầu người, mức tiêu dùng của mỗi gia đình...

Nhưng như ở đất nước Bhutan thì họ coi trọng chỉ số về hạnh phúc của người dân, xem người dân hạnh phúc bao nhiêu từ đó có những cải thiện và nâng cao chất lượng dân số thông qua sự hạnh phúc.

Để trả lời câu hỏi này theo mình, bạn có thể nghiên cứu từ nhiều khía cạnh, xem các quốc gia khác họ đang làm gì, so sánh với các cách đo lường của Việt Nam rồi mới đưa ra giải pháp bạn ạ.

Trả lời

Chất lượng dân số có thể đến từ nhiều khía cạnh, như bây giờ thì chúng ta đang xét theo trình độ học vấn: 12/12, Đại học hay Cao học... đây cũng là một cách phổ biến để xếp hạng. Hay có thể xét tới thu nhập bình quân đầu người, mức tiêu dùng của mỗi gia đình...

Nhưng như ở đất nước Bhutan thì họ coi trọng chỉ số về hạnh phúc của người dân, xem người dân hạnh phúc bao nhiêu từ đó có những cải thiện và nâng cao chất lượng dân số thông qua sự hạnh phúc.

Để trả lời câu hỏi này theo mình, bạn có thể nghiên cứu từ nhiều khía cạnh, xem các quốc gia khác họ đang làm gì, so sánh với các cách đo lường của Việt Nam rồi mới đưa ra giải pháp bạn ạ.

bạn quan tâm điều này làm gì thế?

Chất lượng dân số được đặc trưng bở thể chất, trí tuệ, tinh thần của toàn bộ dân số. Và chất lượng dân số là yếu tố hàng đầu, tác động trực tiếp lên sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Từ những đặc trưng trên thì bạn phân tích, phát triển cho ý thứ hai là làm thế nào để nâng cao chất lượng nhé. (Dùng đt, đang đau tay nên lười viết dài ấy).