Chế độ nào chạy nhanh hơn và làm như vậy có hại máy hay không?

  1. Kiến thức chung

Khi xem video nếu muốn tua thì có 2 chế độ, một chế độ không thấy hình và một chế độ thấy hình lướt nhanh. Nên chọn chế độ nào?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Muốn "tua" (quay) lại cả một cuốn băng video đã xem rồi cần dùng một máy bên ngoài (quay tay hoặc chạy điện). Muốn quay lại một đoạn ngắn thì có thể dùng trực tiếp chế độ quay lại (hoặc quay đi) ngay trên video. Chế độ không thấy hình (FF) quay nhanh gấp 12-15 lần tốc độ bình thường, băng không tiếp xúc với đầu từ hình nên ít hại máy. Chế độ thấy hình (FF - SEARCH) có tiện lợi là biết ngay chỗ nào cần dừng lại, nhưng tốc độ chậm hơn, chỉ nhanh hơn tốc độ bình thường 3-5 lần và đặc biệt đáng chú ý là vì khi đó băng tiếp với đầu từ hình với tốc độ nhanh cho nên dễ làm mòn đầu từ. Chỉ nên dùng chế độ này trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi.
Trả lời
Muốn "tua" (quay) lại cả một cuốn băng video đã xem rồi cần dùng một máy bên ngoài (quay tay hoặc chạy điện). Muốn quay lại một đoạn ngắn thì có thể dùng trực tiếp chế độ quay lại (hoặc quay đi) ngay trên video. Chế độ không thấy hình (FF) quay nhanh gấp 12-15 lần tốc độ bình thường, băng không tiếp xúc với đầu từ hình nên ít hại máy. Chế độ thấy hình (FF - SEARCH) có tiện lợi là biết ngay chỗ nào cần dừng lại, nhưng tốc độ chậm hơn, chỉ nhanh hơn tốc độ bình thường 3-5 lần và đặc biệt đáng chú ý là vì khi đó băng tiếp với đầu từ hình với tốc độ nhanh cho nên dễ làm mòn đầu từ. Chỉ nên dùng chế độ này trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi.