Chiến lược chiến tranh nào bạn cảm thấy thú vị nhất?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Câu hỏi của bạn chưa thục sự rõ ràng, mình băn khoăn chiến lược chiến tranh bạn đề cập liên quan đến chủ đề iichj sử nào hay đơn giản là loại hình chiến lược chiến tranh. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam hay Triều Tiên thì có chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, cục bô.... Loại hình chiến tranh thì có tổng lực, cục bộ, đơn phương, ủy nhiệm....

Trả lời

Câu hỏi của bạn chưa thục sự rõ ràng, mình băn khoăn chiến lược chiến tranh bạn đề cập liên quan đến chủ đề iichj sử nào hay đơn giản là loại hình chiến lược chiến tranh. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam hay Triều Tiên thì có chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, cục bô.... Loại hình chiến tranh thì có tổng lực, cục bộ, đơn phương, ủy nhiệm....