Chính sách Dân số của Thái Lan

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chính sách giảm sinh Mục tiêu chính sách dân số trong kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1972-1976) là: giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 3% xuống 2,5% vào cuối kỳ kế hoạch thông qua sự tự nguyện thực hiện KHHGĐ; ii) đẩy mạnh sử dụng các biện pháp tránh thai, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ các vùng nông thôn hẻo lánh; iii) phải làm cho các dịch vụ KHHGĐ luôn có sẵn trong cả nước; iv) phối hợp các hoạt động KHHGĐ với dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 4 (1977-1981) Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4, Chính phủ Thái Lan chủ trương mở rộng chính sách dân số bao gồm những cải cách có tính pháp lý như khuyến khích kết hôn muộn, tăng cường giáo dục dân số cho phụ nữ. Mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4 là giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 2,5 xuống 2,1% vào cuối kỳ kế hoạch. Để tăng cường và thúc đẩy các hoạt động KHHGĐ, các biện pháp đề ra chủ yếu là tăng cường sự hỗ trợ về nhân lực, tài chính và phúc lợi như: giảm trợ cấp cho trẻ em của các viên chức nhà nước có 4 con, hủy bỏ chế độ trợ cấp và nghỉ đẻ của người sinh con thứ 5. Nhà nước bắt đầu huy động các tổ chức công và tư nhân tham gia vào các họat động của chương trình KHHGĐ. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 5 (1982-1986) Mục tiêu chính sách dân số trong kế hoạch 5 năm lần thứ 5 là giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 2,1% năm 1981 xuống 1,5% vào năm 1986. Đồng thời, phấn đấu vận động được 4,6 triệu người thực hiện các biện pháp tránh thai. Chương trình KHHGĐ đặc biệt nhằm vào các nhóm dân cư có mức sinh cao ở các vùng chậm phát triển, hẻo lánh vùng Đông Bắc, các bộ tộc miền núi, dân theo đạo Muslim ở miền nam, dân nghèo nông thôn, khu ổ chuột. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 6 (1987-1991) Mục tiêu chính sách dân số trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6 là giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 1,7% năm 1986 xuống còn 1,5% vào năm 1991 (1,3% vào năm 1992), phấn đấu có được 5,7 triệu người chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai. Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ Thái Lan đã áp dụng các biện pháp: Kết quả thực hiện chính sách giảm sinh Hiệu quả của chương trình KHHGĐ của Thái Lan đã làm cho ngân sách Chính phủ tiết kiệm được 840 triệu USD trong kế hoạch 5 năm 1982-1986 và tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ USD trong kế hoạch 5 năm 1987-1991. Như vậy, cứ mỗi bạt chi cho chương trình KHHGĐ thì tiết kiệm được 40 bạt chi cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội nhờ số sinh tránh được bình quân hàng năm khoảng 400.000 trẻ.
Trả lời
Chính sách giảm sinh Mục tiêu chính sách dân số trong kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1972-1976) là: giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 3% xuống 2,5% vào cuối kỳ kế hoạch thông qua sự tự nguyện thực hiện KHHGĐ; ii) đẩy mạnh sử dụng các biện pháp tránh thai, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ các vùng nông thôn hẻo lánh; iii) phải làm cho các dịch vụ KHHGĐ luôn có sẵn trong cả nước; iv) phối hợp các hoạt động KHHGĐ với dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 4 (1977-1981) Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4, Chính phủ Thái Lan chủ trương mở rộng chính sách dân số bao gồm những cải cách có tính pháp lý như khuyến khích kết hôn muộn, tăng cường giáo dục dân số cho phụ nữ. Mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4 là giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 2,5 xuống 2,1% vào cuối kỳ kế hoạch. Để tăng cường và thúc đẩy các hoạt động KHHGĐ, các biện pháp đề ra chủ yếu là tăng cường sự hỗ trợ về nhân lực, tài chính và phúc lợi như: giảm trợ cấp cho trẻ em của các viên chức nhà nước có 4 con, hủy bỏ chế độ trợ cấp và nghỉ đẻ của người sinh con thứ 5. Nhà nước bắt đầu huy động các tổ chức công và tư nhân tham gia vào các họat động của chương trình KHHGĐ. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 5 (1982-1986) Mục tiêu chính sách dân số trong kế hoạch 5 năm lần thứ 5 là giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 2,1% năm 1981 xuống 1,5% vào năm 1986. Đồng thời, phấn đấu vận động được 4,6 triệu người thực hiện các biện pháp tránh thai. Chương trình KHHGĐ đặc biệt nhằm vào các nhóm dân cư có mức sinh cao ở các vùng chậm phát triển, hẻo lánh vùng Đông Bắc, các bộ tộc miền núi, dân theo đạo Muslim ở miền nam, dân nghèo nông thôn, khu ổ chuột. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 6 (1987-1991) Mục tiêu chính sách dân số trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6 là giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 1,7% năm 1986 xuống còn 1,5% vào năm 1991 (1,3% vào năm 1992), phấn đấu có được 5,7 triệu người chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai. Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ Thái Lan đã áp dụng các biện pháp: Kết quả thực hiện chính sách giảm sinh Hiệu quả của chương trình KHHGĐ của Thái Lan đã làm cho ngân sách Chính phủ tiết kiệm được 840 triệu USD trong kế hoạch 5 năm 1982-1986 và tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ USD trong kế hoạch 5 năm 1987-1991. Như vậy, cứ mỗi bạt chi cho chương trình KHHGĐ thì tiết kiệm được 40 bạt chi cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội nhờ số sinh tránh được bình quân hàng năm khoảng 400.000 trẻ.