Cho e hỏi làm B2C thì KPI tính thế nào ạ?

  1. Phát triển sản phẩm

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Bạn có thể nêu rõ câu hỏi hơn để mọi người dễ hình dung và trả lời được không? Bạn làm b2c nhưng thuộc lĩnh vực gì? Sản phẩm gì? Đối tượng khách hàng của bạn là những ai? Và mục đích bạn hướng tới là gì? Khi làm rõ những vấn đề đó thì mới có thể trả lời KPI tính thế nào được bạn ạ.

Trả lời

Bạn có thể nêu rõ câu hỏi hơn để mọi người dễ hình dung và trả lời được không? Bạn làm b2c nhưng thuộc lĩnh vực gì? Sản phẩm gì? Đối tượng khách hàng của bạn là những ai? Và mục đích bạn hướng tới là gì? Khi làm rõ những vấn đề đó thì mới có thể trả lời KPI tính thế nào được bạn ạ.