1. Hướng nghiệp

Ngành nghề trong cuộc sống?

Hiện tại, ngành nghề nào mà xã hội cần nhất ?

Từ khóa: ngành nghề, lựa chọn ngành nghề, Hướng nghiệp
Công nghệ thông tin và giáo dục

Trả lời

Công nghệ thông tin và giáo dục

Giáo dục 😋