Chủ nghĩa Cộng sản là một lý thuyết hay một triết học hay một học thuyết hay một hệ tư tưởng?

  1. Triết học

  2. Tư duy

Từ khóa: 

chủ nghĩa cộng sản

,

triết học

,

tư duy

Lý thuyết là một cơ sở phân tích về một chủ đề cụ thể. Lý thuyết có tính tự nhất quán một cách chặt chẽ, nếu có giá trị, trong đó tất cả các tuyên bố mà nó đưa ra đều có thể chứng minh được, nếu những giả định đã nêu trong đó là đúng. Do nhấn mạnh vào tính tự nhất quán và khả năng chứng minh, lý thuyết thường chứa nhiều toán học.

Lý thuyết có thể mô tả hoặc không mô tả thế giới thực, hoặc có thể mô tả một cách gần đúng. Nếu một lý thuyết không phù hợp với thế giới thực, thì bằng chứng cụ thể có thể được hình thành sẽ cho thấy sự mâu thuẫn đó, cho dù bằng chứng đó trên thực tế có được tìm thấy hay không.

Một lý thuyết không bao giờ có thể được chứng minh là hoàn toàn phù hợp với thế giới thực, vì về nguyên tắc có thể tìm thấy bằng chứng chống lại nó. Một lý thuyết sẽ được sử dụng cho các mục đích thực tế (ví dụ kỹ thuật) và để nghiên cứu thêm, với mức độ tin cậy phụ thuộc vào phạm vi nỗ lực đã được thực hiện để bác bỏ lý thuyết bằng quan sát hoặc bằng lý luận và khả năng của lý thuyết dự đoán những quan sát mà không thể có dự đoán khác.

Triết học là một nghiên cứu về bản chất của tri thức. Ví dụ, một chủ đề triết học cụ thể có thể là một tuyên bố về các tiêu chí mà lý thuyết có thể được coi là tự nhất quán, hoặc mối quan hệ giữa lý thuyết và kiến ​​thức thực tế về thế giới thực. Mô tả trước của một lý thuyết là một ví dụ về một nỗ lực của tôi, đối với triết học.

Triết học cũng là môn học nghiên cứu những câu hỏi cơ bản tương tự, chẳng hạn như bản chất của sự tồn tại và thực tại.

Là một danh từ đếm được, triết học là một tập hợp các tiêu chí để phân tích kiến ​​thức và các chủ đề tương tự.

Một học thuyết là bất kỳ phần nào của việc giảng dạy về một chủ đề cụ thể. Bản thân thuật ngữ này không quy định nội dung giảng dạy như vậy có hợp lý hay không. Vì vậy, ví dụ, tập hợp các niềm tin tạo thành một tôn giáo là một học thuyết.

Hệ tư tưởng là một tập hợp các mục tiêu cụ thể mà xã hội nói chung phải phấn đấu, cùng với ý định làm cho xã hội loài người phấn đấu cho những mục tiêu đó. Mục đích cuối cùng của những mục tiêu đó có thể bao gồm từ việc làm cho mọi người hạnh phúc đến việc tập trung quyền lực vào những người ban hành hệ tư tưởng.

=> CNCS là một hệ tư tưởng. 

Trả lời

Lý thuyết là một cơ sở phân tích về một chủ đề cụ thể. Lý thuyết có tính tự nhất quán một cách chặt chẽ, nếu có giá trị, trong đó tất cả các tuyên bố mà nó đưa ra đều có thể chứng minh được, nếu những giả định đã nêu trong đó là đúng. Do nhấn mạnh vào tính tự nhất quán và khả năng chứng minh, lý thuyết thường chứa nhiều toán học.

Lý thuyết có thể mô tả hoặc không mô tả thế giới thực, hoặc có thể mô tả một cách gần đúng. Nếu một lý thuyết không phù hợp với thế giới thực, thì bằng chứng cụ thể có thể được hình thành sẽ cho thấy sự mâu thuẫn đó, cho dù bằng chứng đó trên thực tế có được tìm thấy hay không.

Một lý thuyết không bao giờ có thể được chứng minh là hoàn toàn phù hợp với thế giới thực, vì về nguyên tắc có thể tìm thấy bằng chứng chống lại nó. Một lý thuyết sẽ được sử dụng cho các mục đích thực tế (ví dụ kỹ thuật) và để nghiên cứu thêm, với mức độ tin cậy phụ thuộc vào phạm vi nỗ lực đã được thực hiện để bác bỏ lý thuyết bằng quan sát hoặc bằng lý luận và khả năng của lý thuyết dự đoán những quan sát mà không thể có dự đoán khác.

Triết học là một nghiên cứu về bản chất của tri thức. Ví dụ, một chủ đề triết học cụ thể có thể là một tuyên bố về các tiêu chí mà lý thuyết có thể được coi là tự nhất quán, hoặc mối quan hệ giữa lý thuyết và kiến ​​thức thực tế về thế giới thực. Mô tả trước của một lý thuyết là một ví dụ về một nỗ lực của tôi, đối với triết học.

Triết học cũng là môn học nghiên cứu những câu hỏi cơ bản tương tự, chẳng hạn như bản chất của sự tồn tại và thực tại.

Là một danh từ đếm được, triết học là một tập hợp các tiêu chí để phân tích kiến ​​thức và các chủ đề tương tự.

Một học thuyết là bất kỳ phần nào của việc giảng dạy về một chủ đề cụ thể. Bản thân thuật ngữ này không quy định nội dung giảng dạy như vậy có hợp lý hay không. Vì vậy, ví dụ, tập hợp các niềm tin tạo thành một tôn giáo là một học thuyết.

Hệ tư tưởng là một tập hợp các mục tiêu cụ thể mà xã hội nói chung phải phấn đấu, cùng với ý định làm cho xã hội loài người phấn đấu cho những mục tiêu đó. Mục đích cuối cùng của những mục tiêu đó có thể bao gồm từ việc làm cho mọi người hạnh phúc đến việc tập trung quyền lực vào những người ban hành hệ tư tưởng.

=> CNCS là một hệ tư tưởng. 

Theo Wiki Chủ nghĩa cộng sản là một hình thái kinh tế xã hội  hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập xã hội phi nhà nước, không giai cấp, tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất nói chung. Karl Marx cho rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ là giai đoạn cuối cùng của lịch sử, đạt được qua một cuộc cách mạng vô sản. 

Chủ nghĩa cộng sản cố gắng đưa ra một giải pháp khác cho các vấn đề của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và di sản của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa dân tộc. Trong vai trò một hệ tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cộng sản thường được xem là một nhánh của chủ nghĩa xã hội. 
Chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ phương Tây nhưng càng di chuyển về phương Đông càng bị biến đổi tùy theo tâm lý, văn hóa và những điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương mà nó đi qua làm nảy sinh ra những trường phái tư tưởng cộng sản khác nhau với cách hiểu khác nhau về chủ nghĩa cộng sản (Chủ nghĩa Lenin, CN Stalin, CN Mao, Cn Trotsky) đều kế thừa từ Chủ nghĩa Marx, nhưng giữa chúng có những khác biệt tùy theo cách hiểu và bối cảnh xã hội mà nhà lý luận chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản cũng có những phiên bản khác không liên quan đến Chủ nghĩa Marx, chẳng hạn CNCS Thiên Chúa giáo và CNCS vô chính phủ.
Chủ nghĩa cộng sản bây giờ là một hệ tư tưởng, bắt nguồn từ các lý thuyết. Nó có thể được dạy như cả lý thuyết và học thuyết, trong các trường triết học. Không có một thuật ngữ chung để mô tả chính xác những thuật ngữ này cả.