Chức năng của hệ thống chính trị là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và con đường phát triển xã hội * Tổ chức hoạt động của xã hội thực hiện những mục tiêu và chương trình đã được thông qua . * Hình thành ý thức chính trị và hướng dẫn các thành viên xã hội tham gia chính trị và hoạt động chính trị . * Đảm bảo an ninh và sự ổn định của chế độ chính trị . * Phân bổ các giá trị vật chất và tinh thần. * Phối hợp giữa lợi ích nhà nước và cộng đồng xã hội . * Soạn thảo những quy tắc và luật lệ điều chỉnh hành vi con người và các nhóm trong xã hội. * Kiểm soát việc thực hiện luật pháp và các quy tắc, ngăn chặn các hành vi hủy hoại chế độ chính trị.
Trả lời
* Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và con đường phát triển xã hội * Tổ chức hoạt động của xã hội thực hiện những mục tiêu và chương trình đã được thông qua . * Hình thành ý thức chính trị và hướng dẫn các thành viên xã hội tham gia chính trị và hoạt động chính trị . * Đảm bảo an ninh và sự ổn định của chế độ chính trị . * Phân bổ các giá trị vật chất và tinh thần. * Phối hợp giữa lợi ích nhà nước và cộng đồng xã hội . * Soạn thảo những quy tắc và luật lệ điều chỉnh hành vi con người và các nhóm trong xã hội. * Kiểm soát việc thực hiện luật pháp và các quy tắc, ngăn chặn các hành vi hủy hoại chế độ chính trị.