Chức năng của tâm lí người theo chương trình dạy Tâm lí học đại cương

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chức năng định hướng, chuẩn bị cho hoạt động Chức năng động lực của hoạt động Chức năng điều khiển, kiểm tra hoạt động Chức năng điều chỉnh hoạt động
Trả lời
Chức năng định hướng, chuẩn bị cho hoạt động Chức năng động lực của hoạt động Chức năng điều khiển, kiểm tra hoạt động Chức năng điều chỉnh hoạt động