Lãnh thổ Trung Quốc thời Hán?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hán ( gồm Tây Hán: năm 202TCN- năm 9 SCN; Đông Hán: năm 25 SCN-năm 220) Vào thời Hán, từ Tây Hán Vũ Đế đến hậu nhân Tây Hán Tuyên Đê, Đông Hán Quan Vũ Đế, Đông Hán Minh Đế đều có sự mở rộng lãnh thổ lớn: gần như toàn bộ Triều Tiên và miền Bắc Việt Nam hiện nay, một nửa Tân Cương, lãnh thổ tương đối lớn của khu vực Trung Á đều nằm trong phạm vi đô hộ của thời Hán. Ngoài ra, toàn bộ Tứ Xuyên và Vân Qúy, Liêu Ninh, Cát Lâm, Nội Mông đều nằm dưới sự cai trị của nhà Hán. Vào thời gian đó, lãnh thổ Trung Quốc ước tính là 1040 vạn km vuông. Tuy nhiên vào hậu kì thời Đông Hán mất đi vùng đất Nội Mông và Vân Qúy, phía Bắc Tân Cương. Vì vậy, diện tích lãnh thổ chỉ còn là 89 triệu km vuông.
Trả lời
Hán ( gồm Tây Hán: năm 202TCN- năm 9 SCN; Đông Hán: năm 25 SCN-năm 220) Vào thời Hán, từ Tây Hán Vũ Đế đến hậu nhân Tây Hán Tuyên Đê, Đông Hán Quan Vũ Đế, Đông Hán Minh Đế đều có sự mở rộng lãnh thổ lớn: gần như toàn bộ Triều Tiên và miền Bắc Việt Nam hiện nay, một nửa Tân Cương, lãnh thổ tương đối lớn của khu vực Trung Á đều nằm trong phạm vi đô hộ của thời Hán. Ngoài ra, toàn bộ Tứ Xuyên và Vân Qúy, Liêu Ninh, Cát Lâm, Nội Mông đều nằm dưới sự cai trị của nhà Hán. Vào thời gian đó, lãnh thổ Trung Quốc ước tính là 1040 vạn km vuông. Tuy nhiên vào hậu kì thời Đông Hán mất đi vùng đất Nội Mông và Vân Qúy, phía Bắc Tân Cương. Vì vậy, diện tích lãnh thổ chỉ còn là 89 triệu km vuông.