Chúng ta giành độc lập từ tay quân Nhật năm 1945 lẽ ra phải gọi là chống Nhật cứu nước chứ sao lạo là chống Phafp nhỉ?

  1. Lịch sử

Mình nhớ rằng năm 1945 cách mạng tháng 8 là cách mạng lật đổ chính quyền do nhật dựng lên mà nhỉ sao lại gọi là chống Pháp

Từ khóa: 

nhật

,

độc lập

,

chiến tranh

,

pháp

,

lịch sử

Mình đọc trong các tài liệu như giáo trình chính trị, hồi ký tướng lĩnh,... thì vẫn ghi là kháng Nhật cưú nước mà nhỉ.
Trả lời
Mình đọc trong các tài liệu như giáo trình chính trị, hồi ký tướng lĩnh,... thì vẫn ghi là kháng Nhật cưú nước mà nhỉ.

Có lẽ vì yếu tố Pháp có tính liên kết với thời kỳ trước, lại có thời gian cai trị lâu hơn, sức ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng hơn là một kẻ chân ướt chân ráo như Nhật nên có nhiều tài liệu công nhận vậy. Cơ mà nhận định khá chung về kèo 45 là đánh pháp, đuổi nhật, kéo đổ phong kiến mà

Do mục đích ngay từ đầu được Đảng xác định là chống Pháp chứ không phải là chống Nhật.