Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm trang bị cho sinh viên những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho việc tiếp cận và xử lí, khai thác văn bản Hán Nôm, với kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức ngữ văn cơ bản, kiến thức chuyên ngành bao gồm: Hán văn cổ (Trung Quốc, Việt Nam), chữ Nôm, văn bản Nôm và kiến thức văn hoá truyền thống, lí thuyết chuyên ngành, kết hợp kiến thức bên trong Hán Nôm (Hán Nôm nội tại – văn bản Hán Nôm) với kiến thức bên ngoài Hán Nôm (Hán Nôm ngoại tại) về các phương diện lịch sử, văn hoá, văn học… nhằm khai thác giá trị hàm chứa trong di sản Hán Nôm phục vụ cho đời sống Việt Nam, nối liền dòng mạch văn hoá dân tộc từ truyền thống đến hiện đại.
Trả lời
Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho việc tiếp cận và xử lí, khai thác văn bản Hán Nôm, với kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức ngữ văn cơ bản, kiến thức chuyên ngành bao gồm: Hán văn cổ (Trung Quốc, Việt Nam), chữ Nôm, văn bản Nôm và kiến thức văn hoá truyền thống, lí thuyết chuyên ngành, kết hợp kiến thức bên trong Hán Nôm (Hán Nôm nội tại – văn bản Hán Nôm) với kiến thức bên ngoài Hán Nôm (Hán Nôm ngoại tại) về các phương diện lịch sử, văn hoá, văn học… nhằm khai thác giá trị hàm chứa trong di sản Hán Nôm phục vụ cho đời sống Việt Nam, nối liền dòng mạch văn hoá dân tộc từ truyền thống đến hiện đại.