1. Lịch sử

CHUYỆN NHÂN QUẢ THỜI TAM QUỐC

Hôm nay lần đầu tiên tham gia cộng đồng Noron, tôi xin gợi mở phân tích chuyện nhân quả cả ba nhà Tào Tôn và Lưu.

  1. Mở đầu là họa hoạn quan của họ Lưu gồm có nhà Đông Hán và nhà Thục Hán. Thời Linh Đế, sau khi các cuộc khởi giằng xé triều đình, hoạn quan nổi lên như bọn gia nô hất cảng chủ tác oai tác quái. Thời Hậu Chủ nhà Thục, sau khi Khổng Minh mất, vua còn khù khờ tin người để hoạn quan xô đẩy triều đình trước họa xâm lăng. Bài học: Đối với nhân viên hòa nhã cầu thị biết tin dùng người ngay kẻ thẳng.
  2. Thứ hai, họa thừa tướng nhiếp chính. Đây khỏi phải nói một loạt gồm có Đổng Trác, Vương Doãn, Khổng Minh, Tào Tháo của họ Lưu. Nhà Tư Mã của họ Tào. Mà đặc biệt nhà Ngụy thay nhà Hán rồi nhà Tấn thay nhà Ngụy cũng tại những thừa tướng Tào Tháo, Tư Mã Chiêu. Bài học: Chớ làm điều ác dồn người khác đến bước đường cùng.
  3. Chuyện hỏa công. Ngày trước chính họ Lưu hiến kế dùng hỏa công đại phá quân Tào Tháo tại Xích Bích. Ngày sau chính họ Ngô dùng hỏa công đại phá quân Lưu Bị. Bài học: Chớ quên đường cũ để tránh sự việc sẽ lặp lại.
  4. Chuyện nhà Hán sau khi loại bỏ bọn hoạn quan nhưng lại nhân nhượng với các lãnh chúa địa phương. Đến nỗi bại vong, thì chuyện nhà Tây Tấn cũng y chang vậy khác ở chỗ là bọn Vương công. Bài học: Tin người nhà là điều tốt nhưng đừng quá nhân nhượng, biết kiểm soát. Bạn đối xử người khác không giống như mình muốn đối xử lại mình. Tất sẽ có người sẽ đối xử với bạn như bạn đối xử với người ta.

Kết: Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, biết mà vận dụng trong công việc, trong cuộc sống để tránh những điều hối hận xảy ra.

Từ khóa: lịch sử

Cái nhân quả lớn nhất là Tào Tháo đã nhờ sức của rợ Hồ phương Bắc để đánh nhau với Lưu Bị và Tôn Quyền, nên cho họ sống bên trong Vạn Lý Trường Thành. Sau này lực lượng trên đã làm loạn Trung Quốc dẫn đến sự kiện "Ngũ Hồ Loạn Hoa", khiến nước Tàu tan nát 2 thế kỷ rưỡi.

Trả lời

Cái nhân quả lớn nhất là Tào Tháo đã nhờ sức của rợ Hồ phương Bắc để đánh nhau với Lưu Bị và Tôn Quyền, nên cho họ sống bên trong Vạn Lý Trường Thành. Sau này lực lượng trên đã làm loạn Trung Quốc dẫn đến sự kiện "Ngũ Hồ Loạn Hoa", khiến nước Tàu tan nát 2 thế kỷ rưỡi.

Chào mừng Lão phu gia nhập cộng đồng Noron! Bài viết nội dung thú vị & cách trình bày rất ngắn gọn, súc tích. Rất mong được đọc thêm nhiều bài viết mới của Lão Phu ^_^