Có bao nhiêu phong cách ngôn ngữ. Kể tên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 6 loại: + Phong cách ngôn ngữ Sinh hoạt, + Phong cách ngôn ngữ Nghệ thuật, + Phong cách ngôn ngữ Báo chí, + Phong cách ngôn ngữ Chính luận, + Phong cách ngôn ngữ Hành chính, + Phong cách ngôn ngữ Khoa học.
Trả lời
Có 6 loại: + Phong cách ngôn ngữ Sinh hoạt, + Phong cách ngôn ngữ Nghệ thuật, + Phong cách ngôn ngữ Báo chí, + Phong cách ngôn ngữ Chính luận, + Phong cách ngôn ngữ Hành chính, + Phong cách ngôn ngữ Khoa học.