Có bắt buộc phải có phù dâu trong đám cưới không?

  1. Tình yêu

Tại sao một số đám cưới có phù dâu còn một số lại không? Nếu có phù dâu thì phù dâu sẽ làm gì trong đám cưới?
Từ khóa: 

tình yêu