Cơ cấu xã hội học là gì ? Các cấp độ nghiên cứu của cơ cấu xã hội học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

căn cứ vào mức độ trừu tượng, khái quát của tri thức xã hội học để phân chia cơ cấu xã hội học thành 3 bộ phận có mối liên hệ mật thiết với nhau. hội học trừu tượng lý thuyết; xã hội học thực nghiệm; xã hội học ứng dụng: . Cấp độ nghiên cứu của cơ cấu xã hội học. Căn cứ vào cấp độ riêng - chung;; bộ phận - chỉnh thể của tri thức và lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học thì người ta chia cơ cấu xã hội học làm 2 bộ phận, đó là: xã hội học đại cương và xã hội học chuyên nghành: Quy mô, kích cỡ của hệ thống xã hội học được chia ra 2 loại: xã hội học vi mô và xã hội học vĩ mô.
Trả lời
căn cứ vào mức độ trừu tượng, khái quát của tri thức xã hội học để phân chia cơ cấu xã hội học thành 3 bộ phận có mối liên hệ mật thiết với nhau. hội học trừu tượng lý thuyết; xã hội học thực nghiệm; xã hội học ứng dụng: . Cấp độ nghiên cứu của cơ cấu xã hội học. Căn cứ vào cấp độ riêng - chung;; bộ phận - chỉnh thể của tri thức và lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học thì người ta chia cơ cấu xã hội học làm 2 bộ phận, đó là: xã hội học đại cương và xã hội học chuyên nghành: Quy mô, kích cỡ của hệ thống xã hội học được chia ra 2 loại: xã hội học vi mô và xã hội học vĩ mô.