Cơ hội việc làm trong tương lai ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học ngôn ngữ học cho bạn một con đường rộng mở trong tương lai. Sau khi học ngành này bạn có thể tiếp tục ra nước ngoài để du học hoặc bạn có thể làm việc tron các lĩnh vực sau: Nghiên cứu viên (Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu) Nhiệm vụ: Nghiên cứu ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ, biên soạn từ điển, sách giáo khoa… Các đơn vị tuyển dụng: Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển và Bách khoa thư, Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam, Phân viện Khoa học Xã hội ở Tp. Hồ Chí Minh, Viện Đông Nam Á, Viện Cơ yếu… Triển vọng: Các viện nghiên cứu hàng năm đều tuyển dụng nghiên cứu viên ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Một số viện như Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển và Bách khoa thư… đang tuyển dụng nghiên cứu viên với số lượng lớn.
Trả lời
Học ngôn ngữ học cho bạn một con đường rộng mở trong tương lai. Sau khi học ngành này bạn có thể tiếp tục ra nước ngoài để du học hoặc bạn có thể làm việc tron các lĩnh vực sau: Nghiên cứu viên (Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu) Nhiệm vụ: Nghiên cứu ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ, biên soạn từ điển, sách giáo khoa… Các đơn vị tuyển dụng: Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển và Bách khoa thư, Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam, Phân viện Khoa học Xã hội ở Tp. Hồ Chí Minh, Viện Đông Nam Á, Viện Cơ yếu… Triển vọng: Các viện nghiên cứu hàng năm đều tuyển dụng nghiên cứu viên ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Một số viện như Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển và Bách khoa thư… đang tuyển dụng nghiên cứu viên với số lượng lớn.