「七転び八起き」có nghĩa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đây là một câu tục ngữ ở Nhật có nghĩa là trong cuộc sống sẽ có những lúc gặp thất bại. Thế nhưng đừng tử bỏ hãy tiếp tục đứng dậy và cố gắng đến cùng.
Trả lời
Đây là một câu tục ngữ ở Nhật có nghĩa là trong cuộc sống sẽ có những lúc gặp thất bại. Thế nhưng đừng tử bỏ hãy tiếp tục đứng dậy và cố gắng đến cùng.