Có những ngôn ngữ dùng để lập trình web nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

front-end developer

,

web developer

,

developer

,

lập trình

,

hỏi xoáy đáp hay

PHP

Python

Java

JavaScript

C++

Trả lời

PHP

Python

Java

JavaScript

C++