Cơ quan lãnh đạo cao nhất của đoàn thanh niên là cơ quan nào?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

đoàn thanh niên

,

xã hội

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên là Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ban chấp hành Trung ương Đoàn co nhiệm kỳ 05 năm và do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu.

Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là Bí thứ nhất thường là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số trường hợp đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017 – 2022, có 151 Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đoàn.

Trả lời

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên là Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ban chấp hành Trung ương Đoàn co nhiệm kỳ 05 năm và do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu.

Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là Bí thứ nhất thường là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số trường hợp đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017 – 2022, có 151 Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đoàn.