Có ví dụ nào về giới hạn quyền sở hữu không?

  1. Luật pháp

Từ khóa: 

quyền

,

quyền sỡ hữu

,

luật pháp

tác giả chưa nêu rõ cụ thể là quyền sở hữu của cái gì, ví dụ về tài sản hoặc công nghiệp,...???

Trả lời

tác giả chưa nêu rõ cụ thể là quyền sở hữu của cái gì, ví dụ về tài sản hoặc công nghiệp,...???