1. Công nghệ thông tin

Công ty công nghệ nào trả compensation (lương + bonus + stock) cao nhất Việt Nam cho kĩ sư phần mềm?

Từ khóa: công nghệ thông tin

Trong đầu mình liên tưởng ngay tới những tập đoàn công nghệ lớn nhất như

  • Apple:Kỹ sư phần mềm tại Apple được nhận trung bình mỗi năm 118.192 USD.
  • Google: mức lương cơ bản trung bình của các kỹ sư phần mềm tại Google là 124.520 USD/năm.

  • Facebook: ông lớn của vũ trụ Metaverse trả cho trung bình cho các kỹ sư của mình là 118.857 USD/năm.
  • Juniper Networks là nơi trả lương cao nhất cho các kỹ sư phần mềm với mức lương 128.378 USD/năm.

Trả lời

Trong đầu mình liên tưởng ngay tới những tập đoàn công nghệ lớn nhất như

  • Apple:Kỹ sư phần mềm tại Apple được nhận trung bình mỗi năm 118.192 USD.
  • Google: mức lương cơ bản trung bình của các kỹ sư phần mềm tại Google là 124.520 USD/năm.

  • Facebook: ông lớn của vũ trụ Metaverse trả cho trung bình cho các kỹ sư của mình là 118.857 USD/năm.
  • Juniper Networks là nơi trả lương cao nhất cho các kỹ sư phần mềm với mức lương 128.378 USD/năm.