1. Lịch sử

Cung Diên Thọ xưa

Cung Diên Thọ khoảng năm 1965 nhìn so với thời nay vẫn khá nhiều cổ vật nhỉ. 
Ngày nay khi tham quan các cung điện trong Đại Nội thấy nội thất trống vắng làm sao. 

Từ khóa: lịch sử
Cung này ở chỗ nào vậy bạn?

Trả lời

Cung này ở chỗ nào vậy bạn?