Đá trầm tích là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đá trầm tích là một trong ba nhóm đá chính (cùng với đá magma và đá biến chất) cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Khi điều kiện nhiệt động của vỏ Trái Đất thay đổi các yếu tố dẫn đến sự phong hóa của các loại vật liệu. Sau đó các vật liệu được vận chuyển và đọng lại thành từng lớp. Dưới áp lực và trải qua các thời kì địa chất, chúng gắn kết lại thành đá trầm tích. Quá trình hình thành đá trầm tích bao gồm bốn giai đoạn : + Phong hóa + Bào mòn + Vận chuyển + Lắng đọng và nén ép
Trả lời
Đá trầm tích là một trong ba nhóm đá chính (cùng với đá magma và đá biến chất) cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Khi điều kiện nhiệt động của vỏ Trái Đất thay đổi các yếu tố dẫn đến sự phong hóa của các loại vật liệu. Sau đó các vật liệu được vận chuyển và đọng lại thành từng lớp. Dưới áp lực và trải qua các thời kì địa chất, chúng gắn kết lại thành đá trầm tích. Quá trình hình thành đá trầm tích bao gồm bốn giai đoạn : + Phong hóa + Bào mòn + Vận chuyển + Lắng đọng và nén ép