Đánh giá được vai trò tác động của nguồn lực tự nhiên cho sự phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của vùng Duyên Hải Đông Bắc?

 1. Giáo dục

 2. Du lịch

Em chuẩn bị làm tiểu luận mà không biết nên làm mục lục phân tích như thế nào, anh chị nào cho em xin lời khuyên không ạ :"(((
Từ khóa: 

giáo dục

,

du lịch

Mảng này không phải là thế mạnh của mình nhưng mục lục tiểu luận thì mình vẫn có thể gợi ý được cho bạn. Bạn tham khảo nhé.

1. Cơ sở lý luận cho đề tài

Bạn cần trả lời một số câu hỏi sau:

 • Nguồn lực tự nhiên là gì?
 • Sản phẩm văn hóa du lịch là gì?
 • Vùng Duyên Hải Đông Bắc ở đâu? Đặc trưng vùng này như thế nào?

2. Thực trạng 

 • Tại sao nói nguồn lực tự nhiên có thể tác động đến sự phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của vùng Duyên Hải Đông Bắc? Bên cạnh nguồn lực tự nhiên thì còn nguồn lực nào khác không?
 • Nguồn lực tự nhiên đã tác động đến việc phát triển các sản phẩm đó như thế nào? (Quy trình cụ thể)
 • Ví dụ cụ thể 

3. Đánh giá tác động

 • Tích cực
 • Tiêu cực 
Trả lời

Mảng này không phải là thế mạnh của mình nhưng mục lục tiểu luận thì mình vẫn có thể gợi ý được cho bạn. Bạn tham khảo nhé.

1. Cơ sở lý luận cho đề tài

Bạn cần trả lời một số câu hỏi sau:

 • Nguồn lực tự nhiên là gì?
 • Sản phẩm văn hóa du lịch là gì?
 • Vùng Duyên Hải Đông Bắc ở đâu? Đặc trưng vùng này như thế nào?

2. Thực trạng 

 • Tại sao nói nguồn lực tự nhiên có thể tác động đến sự phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của vùng Duyên Hải Đông Bắc? Bên cạnh nguồn lực tự nhiên thì còn nguồn lực nào khác không?
 • Nguồn lực tự nhiên đã tác động đến việc phát triển các sản phẩm đó như thế nào? (Quy trình cụ thể)
 • Ví dụ cụ thể 

3. Đánh giá tác động

 • Tích cực
 • Tiêu cực