Đánh giá giá trị tài nguyên thực chất là làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Định giá tài nguyên thực chất là phân tích các chi phí lợi ích. Định lượng hóa các giá trị sử dụng và không sử dụng được quy ra tiền. Hay là việc sử dụng các phương pháp tiền tệ hóa các giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp của tài nguyên và giá trị không sử dụng của tài nguyên, môi trường.
Trả lời
Định giá tài nguyên thực chất là phân tích các chi phí lợi ích. Định lượng hóa các giá trị sử dụng và không sử dụng được quy ra tiền. Hay là việc sử dụng các phương pháp tiền tệ hóa các giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp của tài nguyên và giá trị không sử dụng của tài nguyên, môi trường.