Đất và đất đai khác nhau như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Đất: Theo quan điểm thổ nhưỡng: đất là thể tự nhiên đặc biệt, hình thành do tác động tổng hợp của các yếu tố đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian và con người. * Đất đai: Theo quan điểm kinh tế học: đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng lao động, đồng thời là sản phẩm lao động. Khái niệm bao hàm nội dung mặt bằng lãnh thổ, sử dụng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. * So sánh: - Đất: quan tâm tới chất lượng, thành phần cấu tạo nên đất - Thổ nhưỡng: đề cập về số lượng, khoảng rộng, mặt bằng của đất trong không gian.
Trả lời
* Đất: Theo quan điểm thổ nhưỡng: đất là thể tự nhiên đặc biệt, hình thành do tác động tổng hợp của các yếu tố đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian và con người. * Đất đai: Theo quan điểm kinh tế học: đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng lao động, đồng thời là sản phẩm lao động. Khái niệm bao hàm nội dung mặt bằng lãnh thổ, sử dụng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. * So sánh: - Đất: quan tâm tới chất lượng, thành phần cấu tạo nên đất - Thổ nhưỡng: đề cập về số lượng, khoảng rộng, mặt bằng của đất trong không gian.