Data Analytics là nghề gì?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Data Analytics là ai, và làm sao để trở thành một Data Analytics giỏi?

Cần học gì để trở thành Data Analytics?

Từ khóa: 

data analysis

,

trí tuệ nhân tạo

Bạn nên tham khảo bài phỏng vấn chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Analystics manager của chợ tốt để hiểu rõ thêm về nghề này.

Trả lời

Bạn nên tham khảo bài phỏng vấn chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Analystics manager của chợ tốt để hiểu rõ thêm về nghề này.

Cũng có quan tâm giống bác😁
Data Analytics là một nghề chứ khong phải là ai. Bạn nên tham khảo thêm tài liệu trên Internet. Wikipedia là một trang bắt đầu tốt: 


Có bài phỏng vấn này cũng nói khá rõ về nghề Data Analyst. Bạn có thể tham khảo :).