Đây có phải là vừa gia Long lúc ở Thái Lan ?

  1. Lịch sử

tnr-20180705-2-nguyen-anh
Từ khóa: 

lịch sử

Thấy người ta bảo thế chứ còn thực tế thì chịu

Trả lời

Thấy người ta bảo thế chứ còn thực tế thì chịu