Để khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên (có thể tái tạo, không thể tái tạo), cần phải chú ý điều gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Để khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, cần phải chú ý: - Tài nguyên thiên nhiên trở thành sức mạnh của kinh tế nếu con người khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả. Tài nguyên thiên nhiên góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế như vùng lúa, mỏ than,… - Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở tạo tích lũy vốn và phát triển ổn đinh. Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển một số ngành công nghiệp khai thác, chế biến nguyên vật liệu cho nhiều ngành. - Nhiều nước không có tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ như: Nhật Bản, Singapore… Nhưng cũng có nhiều nước có nguồn tài nguyên phong phú nhưng vẫn chưa phát triển được, ví dụ: các nước Châu Phi…. -> Như vậy, để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống thì nhiều người phải khai thác tài nguyên quá mức, làm cho tài nguyên ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường quá mức, từ đó tạo ra những tác động ngược lại đến môi trường như lũ lụt, hạn hán…Vì vậy cần phải phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển con người và bảo vệ môi trường.
Trả lời
Để khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, cần phải chú ý: - Tài nguyên thiên nhiên trở thành sức mạnh của kinh tế nếu con người khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả. Tài nguyên thiên nhiên góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế như vùng lúa, mỏ than,… - Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở tạo tích lũy vốn và phát triển ổn đinh. Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển một số ngành công nghiệp khai thác, chế biến nguyên vật liệu cho nhiều ngành. - Nhiều nước không có tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ như: Nhật Bản, Singapore… Nhưng cũng có nhiều nước có nguồn tài nguyên phong phú nhưng vẫn chưa phát triển được, ví dụ: các nước Châu Phi…. -> Như vậy, để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống thì nhiều người phải khai thác tài nguyên quá mức, làm cho tài nguyên ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường quá mức, từ đó tạo ra những tác động ngược lại đến môi trường như lũ lụt, hạn hán…Vì vậy cần phải phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển con người và bảo vệ môi trường.