Dịch truyền có thể dùng trong sốc là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

NaCl 90.00 , Ringer's lactate, Dextran, Rheomacrodex, Gelafulvin,Lipofulvin.
Trả lời
NaCl 90.00 , Ringer's lactate, Dextran, Rheomacrodex, Gelafulvin,Lipofulvin.