1. Tâm lý học

Điểm chung giữa tâm linh và khoa học là gì?

Từ khóa: tâm linh, khoa học, tâm lý học

Điểm chung giữa tâm linh và khoa học là mọi vấn đề đều có nguyên nhân và kết quả. Trong tâm linh, không phải tự nhiên sự vật này thì thế này còn sự vật kia thì phải thế kia. Tất cả đều có nguyên nhân. Và khoa học cũng thế, tất cả các quy luật khoa học đều có nguyên nhân khởi đầu

Trả lời

Điểm chung giữa tâm linh và khoa học là mọi vấn đề đều có nguyên nhân và kết quả. Trong tâm linh, không phải tự nhiên sự vật này thì thế này còn sự vật kia thì phải thế kia. Tất cả đều có nguyên nhân. Và khoa học cũng thế, tất cả các quy luật khoa học đều có nguyên nhân khởi đầu